Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Koláře.


Moje advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby ve všech záležitostech týkajících se občanského práva - zejména práva k nemovitostem (pozemkům, domům, bytům, nebytovým prostorům), rodinného práva, obchodního práva, trestního práva, insolvenčního práva a pracovního práva.

O mně


Zápis dle matriky České advokátní komory


JUDr. Jaroslav Kolář


advokát


nar. 12.11.1963


osvědčení České advokátní komory č. 03405

v seznamu České advokátní komory jsem zapsán ode dne 16.7.1994


DIČ: CZ6311121696Sídlo: 28. října 661, 263 01 Dobříš

E-mail: advokat.kolar@gmail.com

tel: 318 522 252, 777 704 724,5

datová schránka: niug7ueVzdělání


- jsem absolventem Právnické fakulty University Karlovy v letech 1983-1987

- rigorózní zkoušku jsem složil a titul JUDr. jsem získal v roce 1988

Zaměření


Občanské právo


A. Nemovitosti

Poskytování komplexního právního servisu v oblasti realit - nemovitostí včetně úschovy kupní ceny a jejího vyplacení po realizaci obchodu včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady. Zastupování před finančními úřady v souvislosti s vypracováním přiznání k dani z nabytí nemovité věci. Řešení vztahů mezi spoluvlastníky nemovitostí.

Příprava a sepis:

kupních, darovacích a směnných smluv o převodech, domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků

zástavních smluv o zajištění pohledávek zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení k nemovitým věcem

smluv o zřízení či zrušení věcných břemen, zejména práva užívání nemovitosti (doživotní právo bydlení, právo chůze a jízdy po pozemku, apod.)

prohlášení vlastníka o vymezení bytových či nebytových jednotek v budově, smluv o výstavbě

dohod mezi spoluvlastníky o vypořádání spoluvlastnictví

nájemních a podnájemních smluv

sepis dohod o převodech družstevních bytů (členství v družstvu)

sepis smluv o zápůjčce (půjčce) a uznání dluhu

sepis směnek

Poradenská činnost ohledně nemovitostí, zejména s ohledem na eliminaci rizik spojených s převodem a pronájmem domů, bytů, nebytových prostor a pozemků, posouzení daňových aspektů. Zajištění výpisů z katastru nemovitostí, nabývacích listin k nemovitostem, geometrických plánů, spolupráce s realitní kanceláři, soudním znalcem a geodetem.


B. Vymáhání pohledávek soudní cestou

Poskytování komplexního právního servisu v oblasti vymáhání pohledávek včetně směnečných pohledávek. Vypracování žalob, zastupování před soudy, zastupování v exekučním řízení. Spolupracuji se soukromými exekutory. Prostřednictvím specializované firmy zajištění financování soudního sporu. Správa pohledávek firmy.


C. Rodinné právo

sepis návrhu na rozvod

sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů

sepis návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem

zastupování při rozvodovém řízení

zastupování při opatrovnickém řízení k dětem

zastupování ve věci výživného pro nezletilé i zletilé děti

zastupování ve věci výživného pro neprovdanou matku a nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

zastupování při vypořádání majetku a bydlení po rozvodu

úprava styku rodičů s nezletilými dětmi

řešení vztahů mezi dětmi, rodiči a ostatními příbuznými


D. Dědické řízení

zastupování před notářem nebo soudem


E. ODDLUŽENÍ

příprava a podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení


Obchodní právo a konkursní právo

zakládání obchodních společností a družstev, včetně zastoupení v řízení u rejstříkového soudu

změny a převody v obchodních společnostech (sepis smluv o převodech obchodních podílů) a družstvech, včetně bytových družstev včetně zastoupení na valných hromadách u notáře a v řízení u rejstříkového soudu

sepis obchodních smluv včetně úschovy listin a peněz

vymáhání plnění a pohledávek v obchodních vztazích

zastupování u soudů ve sporech z obchodního styku

paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek

sepis směnek a vymáhání směnečných pohledávek

příprava a podání návrhu na prohlášení konkursu, zastoupení v konkursním řízení, včetně sepisu přihlášek pohledávek do konkursního řízení


Trestní právo

obhajoba v méně závažných trestních kauzách

zastupování v přípravném řízení před policejními orgány a státním zástupcem

zastupování po podání obžaloby, při hlavních líčení či veřejném zasedání před soudem

sepis odvolání, stížností apod.

zastupování poškozeného v trestním řízení


Pracovní právo

sepis pracovních smluv

pracovní poměr a spory z něj plynoucí

dohody o rozvázání pracovního poměru

výpovědi z pracovního poměru a spory o jejich neplatnost

sepis dohod o hmotné odpovědnosti

finanční a mzdové nároky zaměstnanců

spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

náhrada škody a její řešení

Odměny


Odměňování advokátů za poskytování právních služeb je upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění změn (tzv. advokátní tarif). K uvedeným cenám náleží daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

Výše odměny může být sjednána dohodou s klientem odlišně.

Možné je i zastupování firem za paušální měsíční odměnu, které zahrnuje komplexní zajištění právních služeb ohledně klientem průběžně zadávaných požadavků v rámci sjednaného rozsahu poskytovaných služeb. Tj. příprava klientem zadaných smluv, upomínek, podání (např. žaloba, návrhy na vymáhání pohledávek, včetně směnečných, rejstříkové návrhy apod.) k soudu či jiné dokumenty, zajištění zastoupení klienta u soudních jednání, účast na jednání s úřady, institucemi a obchodními partnery ve sjednaných případech. Tyto právní služby jsou poskytovány v sídle advokáta či na vyžádání v sídle klienta nebo na jiném dohodnutém místě. Výhodou dlouhodobějšího zastupování je také znalost poměrů klienta, jeho potřeb, požadavků apod., což urychluje jak zadání požadavků na právní služby, tak i jejich poskytnutí advokátem, stejně jako vyšší možnosti poskytnout službu se znalostí získaných o klientovi v rámci dlouhodobého zastoupení.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Plné znění je zde.

Vzory


Zde můžete nalézt plnou moc. Ve formátu .doc je ke stažení zde.

Spolupráce


Realitní kancelář:

SKS-Dobříš, spol. s r.o. se sídlem 28. října 661, IČ: 47051108, firma zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo: 13945 od 30.10.1992

činnost realitní kanceláře

možnost financování soudního sporu

Ing. Milena Kolářová, Mobil: 777 704 725, tel. 318 522 252, www.dobris-reality.cz

Soudní znalec:

Ing. Pavel Pech, místo podnikání 263 01 Dobříš, Mírové náměstí 1865 (nad drogerií Teta), IČ: 47058994, soudní znalec v oboru ceny a odhady nemovitostí. Tel: 602 383 958

Kontaktujte nás


Úřední hodiny

Advokátní kancelář bývá zpravidla otevřena v pracovní dny od 8:00 do 14:30 hodin. Můžeme se však sejít i mimo výše uvedené termíny. Vhodné je však předem sjednat schůzku na základě telefonické nebo e-mailové dohody. Najdete mě v centru města Dobříše za Penny marketem, naproti Policii ČR.

Bankovní spojení: Komerční banka Příbram a.s., účet č. 927630227/0100